استویچکوف: خبر مرگ کرویف نابودم کرد

استویچکوف: خبر مرگ کرویف نابودم کرد
هریستو استویچکوف، هافبک سابق بارسلونا عنوان کرد که از شنیدن خبر مرگ یوهان کرویف به شدت ناراحت شده است.

استویچکوف: خبر مرگ کرویف نابودم کرد

هریستو استویچکوف، هافبک سابق بارسلونا عنوان کرد که از شنیدن خبر مرگ یوهان کرویف به شدت ناراحت شده است.
استویچکوف: خبر مرگ کرویف نابودم کرد

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author