جزییات گروگان‌گیری مسلحانه در میناب هرمزگان

جزییات گروگان‌گیری مسلحانه در میناب هرمزگان
افراد مسلح ناشناس با ورود به منزل شخصی در روستای نخل ابراهیمی دو تن از فرزندان صاحب‌خانه را با زور اسلحه به گروگان بردند.

جزییات گروگان‌گیری مسلحانه در میناب هرمزگان

افراد مسلح ناشناس با ورود به منزل شخصی در روستای نخل ابراهیمی دو تن از فرزندان صاحب‌خانه را با زور اسلحه به گروگان بردند.
جزییات گروگان‌گیری مسلحانه در میناب هرمزگان

شهرداری

View more posts from this author