تاج 700 میلیون داد تا 6 امتیاز از استقلال کسر نکنند!

سازمان لیگ برتر با پرداخت طلب گوران لاوره از کسر امتیاز استقلال جلوگیری کرد.

سیستم اطلاع رسانی

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author