گپی دوستانه با “کوبیاک” ستاره والیبال جهان / رگ گردنم به خاطر لهستان باد می کند

گپی دوستانه با “کوبیاک” ستاره والیبال جهان / رگ گردنم به خاطر لهستان باد می کند
کوبیاک می گوید:« تازمانی که تماشاگران کتکم نزنند ، در زمین فریاد می زنم»

گپی دوستانه با “کوبیاک” ستاره والیبال جهان / رگ گردنم به خاطر لهستان باد می کند

کوبیاک می گوید:« تازمانی که تماشاگران کتکم نزنند ، در زمین فریاد می زنم»
گپی دوستانه با “کوبیاک” ستاره والیبال جهان / رگ گردنم به خاطر لهستان باد می کند

کرمان نیوز

افق

View more posts from this author