روایت رئیس مرکز پژوهش های مجلس از روزی که نمایندگان برای حرف هایش در 90 فردوسی پور به او تاختند

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس می گوید روزی که در برنامه 90 سخن گفت با برخورد تند نمایندگان در مجلس روبرو شد.

دانلود فیلم خارجی

اسکای نیوز

View more posts from this author