ملایی و محجوب رقبای خود را شناختند

ملایی و محجوب رقبای خود را شناختند
با برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای جایزه بزرگ گرجستان، دو نماینده کشورمان در این رقابتها رقبای خود را شناختند.

ملایی و محجوب رقبای خود را شناختند

با برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای جایزه بزرگ گرجستان، دو نماینده کشورمان در این رقابتها رقبای خود را شناختند.
ملایی و محجوب رقبای خود را شناختند

تلگرام

ساخت بنر

View more posts from this author