پرسپولیس از 50 هم گذشت! ::

با ثبت مساوی 2-2 با ذوب آهن 4 گل دیگر به تعداد گل‌های زده و خورده سرخ‌ها اضافه شد و آنها امروز با 29 گل زده و 22 گل خورده صاحب 51 گل زده و خورده شدند.

دانلود سریال

کانون نماز

View more posts from this author