جدال نابرابر مرغ‌های شمال با مرغداران یزدی / مرغداران یزدی مغلوب شدند

جدال نابرابر مرغ‌های شمال با مرغداران یزدی / مرغداران یزدی مغلوب شدند
در حالی که به اذعان مسئولان یزد، بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده در مرغداری‌های یزد، مازاد بر نیاز است، از چندی پیش شاهد واردات بی‌رویه و گاه قاچاق مرغ‌های شمال به یزد هستیم.

جدال نابرابر مرغ‌های شمال با مرغداران یزدی / مرغداران یزدی مغلوب شدند

در حالی که به اذعان مسئولان یزد، بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده در مرغداری‌های یزد، مازاد بر نیاز است، از چندی پیش شاهد واردات بی‌رویه و گاه قاچاق مرغ‌های شمال به یزد هستیم.
جدال نابرابر مرغ‌های شمال با مرغداران یزدی / مرغداران یزدی مغلوب شدند

فروش بک لینک

View more posts from this author