دشمن با فریب به ما نزدیک‌ می‌شود/ تخریب امام راحل تاکتیک جدید دشمن

دشمن با فریب به ما نزدیک‌ می‌شود/ تخریب امام راحل تاکتیک جدید دشمن
نایب‌ رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: هرچه ما عقب بایستیم دشمن با فریبی دیگر به ما نزدیک‌تر می‌شود.

دشمن با فریب به ما نزدیک‌ می‌شود/ تخریب امام راحل تاکتیک جدید دشمن

نایب‌ رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: هرچه ما عقب بایستیم دشمن با فریبی دیگر به ما نزدیک‌تر می‌شود.
دشمن با فریب به ما نزدیک‌ می‌شود/ تخریب امام راحل تاکتیک جدید دشمن

View more posts from this author