وزیر ورزش و جوانان از استادیوم 15 هزارنفری بجنورد بازدید کرد

وزیر ورزش و جوانان از استادیوم 15 هزارنفری بجنورد بازدید کرد
وزیر ورزش و جوانان از بخش‌های مختلف پروژه استادیوم 15 هزارنفری 19 مهر بجنورد بازدید و در جریان روند اجرای طرح‌ها قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان از استادیوم 15 هزارنفری بجنورد بازدید کرد

وزیر ورزش و جوانان از بخش‌های مختلف پروژه استادیوم 15 هزارنفری 19 مهر بجنورد بازدید و در جریان روند اجرای طرح‌ها قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان از استادیوم 15 هزارنفری بجنورد بازدید کرد