رکورد جراحی مغز و اعصاب در بیرجند شکسته شد

رکورد جراحی مغز و اعصاب در بیرجند شکسته شد
کاظم قائمی پزشک مغز و اعصاب شرق کشور رکورد جراحی در روز را با انجام 12 جراحی در روز شکست.

رکورد جراحی مغز و اعصاب در بیرجند شکسته شد

کاظم قائمی پزشک مغز و اعصاب شرق کشور رکورد جراحی در روز را با انجام 12 جراحی در روز شکست.
رکورد جراحی مغز و اعصاب در بیرجند شکسته شد

فروش بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author