مدیران ادارات برای استخدام به نظام برده‌داری روی آورده‌اند/ تفکر لیبرالی مانع برآورده شدن نیازهای انسان است

مدیران ادارات برای استخدام به نظام برده‌داری روی آورده‌اند/ تفکر لیبرالی مانع برآورده شدن نیازهای انسان است
نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: امروزه در روند استخدام‌های ادارات، مدیران برای استخدام به نظام برده‌داری روی آورده‌اند که این خود نقض صریح قانون است.

مدیران ادارات برای استخدام به نظام برده‌داری روی آورده‌اند/ تفکر لیبرالی مانع برآورده شدن نیازهای انسان است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: امروزه در روند استخدام‌های ادارات، مدیران برای استخدام به نظام برده‌داری روی آورده‌اند که این خود نقض صریح قانون است.
مدیران ادارات برای استخدام به نظام برده‌داری روی آورده‌اند/ تفکر لیبرالی مانع برآورده شدن نیازهای انسان است

View more posts from this author