رضا احدی، کاپیتان روزهای بحرانی استقلال ::

رضا احدی، کاپیتان روزهای بحرانی استقلال ::

رضا احدی، از ستارگان برتر فوتبال در دهه 60 و 70 واز مردان خاطره ساز فوتبال روزگارش خوب نیست و متاسفانه از اوضاع سلامتی او خبرهای خوبی نمی‌شنویم.

اخبار

بك لينك

View more posts from this author