4 بازیکنی که از لیست استفلال برای بازی با پدیده خط خوردند

آخرین تمرین استقلالی ها پیش از بازی با پدیده در زمین شماره 2 آزادی برگزار شد.

اتومبیل

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author