افزایش قیمت شیر به ضرر تولید کننده و مصرف کننده

مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی گفت: افزایش قیمت شیرخام در شرایط کنونی سودی برای کارخانه دار و مصرف کننده ندارد.
۱۳:۴۵ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۹ اسفند


تلگرام

خرید غذا

View more posts from this author