پوچ‌فروشی در مسکن قسطی

پوچ‌فروشی در مسکن قسطی
«نسیه فروشی مسکن» در 10 روز اول اجرا، به‌خاطر غیبت سازنده‌های پیشنهاد‌کننده طرح، عملا به «پوچ فروشی» منجر شد. حدود 1000 متقاضی خرید …

پوچ‌فروشی در مسکن قسطی

«نسیه فروشی مسکن» در 10 روز اول اجرا، به‌خاطر غیبت سازنده‌های پیشنهاد‌کننده طرح، عملا به «پوچ فروشی» منجر شد. حدود 1000 متقاضی خرید …
پوچ‌فروشی در مسکن قسطی

آپدیت نود 32 کامپیوتر

wolrd press news

View more posts from this author