اجرای مدیریت چرا در 200 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی

اجرای مدیریت چرا در 200 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از اجرای مدیریت چرا در 200 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی خبر داد.

اجرای مدیریت چرا در 200 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از اجرای مدیریت چرا در 200 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی خبر داد.
اجرای مدیریت چرا در 200 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی

بک لینک

View more posts from this author