افزایش مشکلات مدیریت شهری اصفهان با افزایش جمعیت

افزایش مشکلات مدیریت شهری اصفهان با افزایش جمعیت
شهردار اصفهان در جلسه کمیسیون ماده 100 گفت: ظرفیت شهر اصفهان یک‌میلیون و 200 هزار نفر است و افزایش جمعیت کار مدیران شهری را سخت‌تر می‌کند.

افزایش مشکلات مدیریت شهری اصفهان با افزایش جمعیت

شهردار اصفهان در جلسه کمیسیون ماده 100 گفت: ظرفیت شهر اصفهان یک‌میلیون و 200 هزار نفر است و افزایش جمعیت کار مدیران شهری را سخت‌تر می‌کند.
افزایش مشکلات مدیریت شهری اصفهان با افزایش جمعیت

کیمیا دانلود

View more posts from this author