اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدامات جدی و مدیریت جهادی است

اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدامات جدی و مدیریت جهادی است
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تمامی ظرفیت‌های انسانی و به‌ خصوص ظرفیت شهروندان در این رابطه استفاده کنیم، چراکه محقق شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی و اقدامات جدی است.

اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدامات جدی و مدیریت جهادی است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تمامی ظرفیت‌های انسانی و به‌ خصوص ظرفیت شهروندان در این رابطه استفاده کنیم، چراکه محقق شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی و اقدامات جدی است.
اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدامات جدی و مدیریت جهادی است

بک لینک

View more posts from this author