انجام دیالیز روزانه 120 بیمار در مرکز دانشگاهی رازی رشت / دیابت و فشار خون بالا عامل بیماری کلیوی

انجام دیالیز روزانه 120 بیمار در مرکز دانشگاهی رازی رشت / دیابت و فشار خون بالا عامل بیماری کلیوی
مدیرعامل مرکز دانشگاهی بیمارستان رازی رشت گفت: روزانه حدود 120 بیمار در مرکز دانشگاهی رازی تحت دیالیز قرار می‌گیرند.

انجام دیالیز روزانه 120 بیمار در مرکز دانشگاهی رازی رشت / دیابت و فشار خون بالا عامل بیماری کلیوی

مدیرعامل مرکز دانشگاهی بیمارستان رازی رشت گفت: روزانه حدود 120 بیمار در مرکز دانشگاهی رازی تحت دیالیز قرار می‌گیرند.
انجام دیالیز روزانه 120 بیمار در مرکز دانشگاهی رازی رشت / دیابت و فشار خون بالا عامل بیماری کلیوی

بک لینک

View more posts from this author