ایجاد غرفه صنایع دستی زنجان در 16 استان کشور

ایجاد غرفه صنایع دستی زنجان در 16 استان کشور
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از ایجاد غرفه صنایع دستی زنجان در 16 استان کشور خبر داد.

ایجاد غرفه صنایع دستی زنجان در 16 استان کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از ایجاد غرفه صنایع دستی زنجان در 16 استان کشور خبر داد.
ایجاد غرفه صنایع دستی زنجان در 16 استان کشور

بک لینک

View more posts from this author