ایران آگاه‌تر از گذشته در صحنه نبرد با دشمن قرار دارد

ایران آگاه‌تر از گذشته در صحنه نبرد با دشمن قرار دارد
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز آگاه‌تر از گذشته در صحنه نبرد با دشمن قرار دارد.

ایران آگاه‌تر از گذشته در صحنه نبرد با دشمن قرار دارد

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز آگاه‌تر از گذشته در صحنه نبرد با دشمن قرار دارد.
ایران آگاه‌تر از گذشته در صحنه نبرد با دشمن قرار دارد

bluray movie download

View more posts from this author