برگزاری کلاس‌های بوستان معرفت با حضور 43 روحانی در زنجان

برگزاری کلاس‌های بوستان معرفت با حضور 43 روحانی در زنجان
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری کلاس‌های بوستان معرفت با حضور 43 روحانی در زنجان خبر داد.

برگزاری کلاس‌های بوستان معرفت با حضور 43 روحانی در زنجان

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری کلاس‌های بوستان معرفت با حضور 43 روحانی در زنجان خبر داد.
برگزاری کلاس‌های بوستان معرفت با حضور 43 روحانی در زنجان

ایرانی

View more posts from this author