تولیدکنندگان تمام توجه خود را بر ارتقاء کیفی محصولات قرار دهند

تولیدکنندگان تمام توجه خود را بر ارتقاء کیفی محصولات قرار دهند
نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان تمام توجه خود را بر ارتقاء کیفی محصولات قرار دهند،‌ گفت: از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود توجه صاحبان صنایع به تولیداتشان است.

تولیدکنندگان تمام توجه خود را بر ارتقاء کیفی محصولات قرار دهند

نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان تمام توجه خود را بر ارتقاء کیفی محصولات قرار دهند،‌ گفت: از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود توجه صاحبان صنایع به تولیداتشان است.
تولیدکنندگان تمام توجه خود را بر ارتقاء کیفی محصولات قرار دهند

خرید بک لینک

View more posts from this author