تولید روزانه 415 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی

تولید روزانه 415 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از تولید روزانه 415 میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی خبر داد.

تولید روزانه 415 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از تولید روزانه 415 میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی خبر داد.
تولید روزانه 415 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی

استخدام

ماشین های جدید

View more posts from this author