خبرنگاران توان بالقوه مدیران هستند/ اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند

خبرنگاران توان بالقوه مدیران هستند/ اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شرق گلستان با اشاره به نقش ارزنده خبرنگاران در پیشبرد اهداف ادارات و نهادها، گفت: خبرنگاران توان بالقوه مدیران هستند.

خبرنگاران توان بالقوه مدیران هستند/ اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شرق گلستان با اشاره به نقش ارزنده خبرنگاران در پیشبرد اهداف ادارات و نهادها، گفت: خبرنگاران توان بالقوه مدیران هستند.
خبرنگاران توان بالقوه مدیران هستند/ اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author