دولت 4 سال مالیات صنایع را نادیده بگیرد/ دولت آوار رکود خود را با افزایش مالیات بر سر بخش خصوصی ریخته است

دولت 4 سال مالیات صنایع را نادیده بگیرد/ دولت آوار رکود خود را با افزایش مالیات بر سر بخش خصوصی ریخته است
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد با اشاره به اینکه مالیات بار سنگینی بر گردن صنایع گذاشته است، گفت: دولت مانند بسیاری از کشورها نظیر کره، چهار سال مالیات صنایع را نادیده بگیرد.

دولت 4 سال مالیات صنایع را نادیده بگیرد/ دولت آوار رکود خود را با افزایش مالیات بر سر بخش خصوصی ریخته است

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد با اشاره به اینکه مالیات بار سنگینی بر گردن صنایع گذاشته است، گفت: دولت مانند بسیاری از کشورها نظیر کره، چهار سال مالیات صنایع را نادیده بگیرد.
دولت 4 سال مالیات صنایع را نادیده بگیرد/ دولت آوار رکود خود را با افزایش مالیات بر سر بخش خصوصی ریخته است

کیمیا دانلود

View more posts from this author