سال اقتصاد مقاومتی سرآغاز انسجام سرمایه‌های مادی و معنوی است

سال اقتصاد مقاومتی سرآغاز انسجام سرمایه‌های مادی و معنوی است
امام جمعه موقت شادگان گفت: سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سرآغاز وحدت و انسجام همه سرمایه‌های مادی و معنوی است.

سال اقتصاد مقاومتی سرآغاز انسجام سرمایه‌های مادی و معنوی است

امام جمعه موقت شادگان گفت: سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سرآغاز وحدت و انسجام همه سرمایه‌های مادی و معنوی است.
سال اقتصاد مقاومتی سرآغاز انسجام سرمایه‌های مادی و معنوی است

فروش بک لینک

View more posts from this author