عقد قرارداد 160 میلیارد ریالی برای نظافت کاشان

عقد قرارداد 160 میلیارد ریالی برای نظافت کاشان
معاون اداری مالی شهرداری کاشان گفت: شهرداری کاشان امسال قرارداد 16 میلیارد تومانی برای نظافت شهر منعقد کرده است.

عقد قرارداد 160 میلیارد ریالی برای نظافت کاشان

معاون اداری مالی شهرداری کاشان گفت: شهرداری کاشان امسال قرارداد 16 میلیارد تومانی برای نظافت شهر منعقد کرده است.
عقد قرارداد 160 میلیارد ریالی برای نظافت کاشان

فروش بک لینک

استخدام

View more posts from this author