فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به ترویج دارد

فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به ترویج دارد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: برای اثر بخشی و نهادنیه کردن این فرهنگ می‌توان از ظرفیت‌های فرزندان شهدا استفاده کرد.

فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به ترویج دارد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد و گفت: برای اثر بخشی و نهادنیه کردن این فرهنگ می‌توان از ظرفیت‌های فرزندان شهدا استفاده کرد.
فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به ترویج دارد

عرفان دینی

View more posts from this author