ماهیان قرمز و سبزه‌های نوروزی جمع‌آوری شد / همت محیط‌بانان کوچک در صیانت از محیط زیست

ماهیان قرمز و سبزه‌های نوروزی جمع‌آوری شد / همت محیط‌بانان کوچک در صیانت از محیط زیست
در روز طبیعت و به همت شهرداری اردبیل ماهیان قرمز و سبزه‌های نوروزی مردم جمع‌آوری شد تا از وارد آمدن خسارت به محیط طبیعی جلوگیری شود.

ماهیان قرمز و سبزه‌های نوروزی جمع‌آوری شد / همت محیط‌بانان کوچک در صیانت از محیط زیست

در روز طبیعت و به همت شهرداری اردبیل ماهیان قرمز و سبزه‌های نوروزی مردم جمع‌آوری شد تا از وارد آمدن خسارت به محیط طبیعی جلوگیری شود.
ماهیان قرمز و سبزه‌های نوروزی جمع‌آوری شد / همت محیط‌بانان کوچک در صیانت از محیط زیست

بک لینک

View more posts from this author