مسؤولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند

مسؤولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند
رئیس خانه مطبوعات استان همدان گفت: از همه مدیران تقاضا دارم آستانه تحمل و صبر خود را بالا ببرند و نگاه آنها به رسانه بالادستی نباشد.

مسؤولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند

رئیس خانه مطبوعات استان همدان گفت: از همه مدیران تقاضا دارم آستانه تحمل و صبر خود را بالا ببرند و نگاه آنها به رسانه بالادستی نباشد.
مسؤولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند

مدلینگ

View more posts from this author