مسؤولان موکلف به بیان عهدشکنی و نقض برجام برای ملت خود هستند/ اولویت اول اقتصادی دولت احیای صنایع کوچک باشد

مسؤولان موکلف به بیان عهدشکنی و نقض برجام برای ملت خود هستند/ اولویت اول اقتصادی دولت احیای صنایع کوچک باشد
امام جمعه شهر چمران با بیان اینکه مردم منتظر بیان خیانت برجام هستند گفت: مسؤولان موکلف به بیان تفصیلی عهدشکنی و نقض برجام برای ملت خود هستند.

مسؤولان موکلف به بیان عهدشکنی و نقض برجام برای ملت خود هستند/ اولویت اول اقتصادی دولت احیای صنایع کوچک باشد

امام جمعه شهر چمران با بیان اینکه مردم منتظر بیان خیانت برجام هستند گفت: مسؤولان موکلف به بیان تفصیلی عهدشکنی و نقض برجام برای ملت خود هستند.
مسؤولان موکلف به بیان عهدشکنی و نقض برجام برای ملت خود هستند/ اولویت اول اقتصادی دولت احیای صنایع کوچک باشد

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author