مطرح‌ شدن شبهه تقلب در انتخابات 88، شش ماه پیش از انتخابات

مطرح‌ شدن شبهه تقلب در انتخابات 88، شش ماه پیش از انتخابات
پژوهشگر حوزه رسانه گفت: از 6 ماه پیش از انتخابات 88 شبهه وقوع تقلب در انتخابات را مدام در روزنامه‌ها مطرح می‌کردند؛ در نهایت پس از جریان سازی رسانه‌ای و استفاده از اصل کاشت، داشت و برداشت، فتنه 88 رقم خورد.

مطرح‌ شدن شبهه تقلب در انتخابات 88، شش ماه پیش از انتخابات

پژوهشگر حوزه رسانه گفت: از 6 ماه پیش از انتخابات 88 شبهه وقوع تقلب در انتخابات را مدام در روزنامه‌ها مطرح می‌کردند؛ در نهایت پس از جریان سازی رسانه‌ای و استفاده از اصل کاشت، داشت و برداشت، فتنه 88 رقم خورد.
مطرح‌ شدن شبهه تقلب در انتخابات 88، شش ماه پیش از انتخابات

اتومبیل

View more posts from this author