ملت بدعهدی غرب را در برجام مشاهده کردند

ملت بدعهدی غرب را در برجام مشاهده کردند
امام جمعه دماوند بر لزوم تقویت هوشیاری مقابل دشمنان تأکید کرد و گفت: ملت ایران بدعهدی و کینه دشمنان را در برجام مشاهده کردند.

ملت بدعهدی غرب را در برجام مشاهده کردند

امام جمعه دماوند بر لزوم تقویت هوشیاری مقابل دشمنان تأکید کرد و گفت: ملت ایران بدعهدی و کینه دشمنان را در برجام مشاهده کردند.
ملت بدعهدی غرب را در برجام مشاهده کردند

اخبار دنیای تکنولوژی

مجله اینترنتی

View more posts from this author