می‌خواهم دل مردم را شاد کنم / فقط به قهرمانی در المپیک فکر می‌کنم

می‌خواهم دل مردم را شاد کنم / فقط به قهرمانی در المپیک فکر می‌کنم
قهرمان مدال‌آور رقابت‌های المپیک گفت: شادی دل مردم برایم بسیار مهم است و مدال‌آوری در المپیک در رأس اهدافم قرار دارد.

می‌خواهم دل مردم را شاد کنم / فقط به قهرمانی در المپیک فکر می‌کنم

قهرمان مدال‌آور رقابت‌های المپیک گفت: شادی دل مردم برایم بسیار مهم است و مدال‌آوری در المپیک در رأس اهدافم قرار دارد.
می‌خواهم دل مردم را شاد کنم / فقط به قهرمانی در المپیک فکر می‌کنم

View more posts from this author