پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی در آمل به دیار حق شتافت

پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی در آمل به دیار حق شتافت
عضو هیأت مدیره مجمع پیشکسوتان کشتی آمل گفت: مرحوم داریوش مرادی پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی این شهرستان حین عمل جراحی به دلیل مشکلات قلبی به دیار حق شتافت.

پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی در آمل به دیار حق شتافت

عضو هیأت مدیره مجمع پیشکسوتان کشتی آمل گفت: مرحوم داریوش مرادی پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی این شهرستان حین عمل جراحی به دلیل مشکلات قلبی به دیار حق شتافت.
پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی در آمل به دیار حق شتافت

عکس

View more posts from this author