کمیته‌های ورزشی محلات در یزد ایجاد شود

کمیته‌های ورزشی محلات در یزد ایجاد شود
استاندار یزد خواستار تشکیل کمیته‌های ورزشی محلات در یزد شد و گفت: ایجاد این کمیته‌ها می‌تواند به گسترش ورزش همگانی کمک کند.

کمیته‌های ورزشی محلات در یزد ایجاد شود

استاندار یزد خواستار تشکیل کمیته‌های ورزشی محلات در یزد شد و گفت: ایجاد این کمیته‌ها می‌تواند به گسترش ورزش همگانی کمک کند.
کمیته‌های ورزشی محلات در یزد ایجاد شود

View more posts from this author