گردهمایی‌های خیّرین به سیاست‌گذاری کلان در امور خیر کمک می‌کند

گردهمایی‌های خیّرین به سیاست‌گذاری کلان در امور خیر کمک می‌کند
نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: گردهمایی‌های خیّرین به سیاست‌گذاری کلان در امور خیر کمک می‌کند.

گردهمایی‌های خیّرین به سیاست‌گذاری کلان در امور خیر کمک می‌کند

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: گردهمایی‌های خیّرین به سیاست‌گذاری کلان در امور خیر کمک می‌کند.
گردهمایی‌های خیّرین به سیاست‌گذاری کلان در امور خیر کمک می‌کند

ماشین های جدید

View more posts from this author