12 فروردین؛ روز فریاد جمهوری‌اسلامی‎خواهی مردم

12 فروردین؛ روز فریاد جمهوری‌اسلامی‎خواهی مردم
ملت ایران در دوازدهم فروردین به‌دنبال استقلالی بودند که بتوان آزادی را رقم زد و در مقابل جمهوری اسلامی را به واقعیت تبدیل کرد، روزها می‌گذرد و هر سال بر ارزش انقلاب اسلامی افزوده می‌شود.

12 فروردین؛ روز فریاد جمهوری‌اسلامی‎خواهی مردم

ملت ایران در دوازدهم فروردین به‌دنبال استقلالی بودند که بتوان آزادی را رقم زد و در مقابل جمهوری اسلامی را به واقعیت تبدیل کرد، روزها می‌گذرد و هر سال بر ارزش انقلاب اسلامی افزوده می‌شود.
12 فروردین؛ روز فریاد جمهوری‌اسلامی‎خواهی مردم

View more posts from this author