ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی

ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار را به ازاء هر روز در سال 95 مبلغ 135 هزار و …

ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی

مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار را به ازاء هر روز در سال 95 مبلغ 135 هزار و …
ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی

فروش بک لینک

View more posts from this author