بازگشایی معابر در نقاط مختلف به عمران و آبادانی اردبیل کمک می‌کند

بازگشایی معابر در نقاط مختلف به عمران و آبادانی اردبیل کمک می‌کند
شهردار اردبیل گفت: بازگشایی‌های جدید در مسیرهای مختلف به توسعه و عمران و آبادانی شهر اردیبل در سال جدید کمک کرده و زمینه عمران و آبادانی شهر اردبیل را فراهم می‌آورد.

بازگشایی معابر در نقاط مختلف به عمران و آبادانی اردبیل کمک می‌کند

شهردار اردبیل گفت: بازگشایی‌های جدید در مسیرهای مختلف به توسعه و عمران و آبادانی شهر اردیبل در سال جدید کمک کرده و زمینه عمران و آبادانی شهر اردبیل را فراهم می‌آورد.
بازگشایی معابر در نقاط مختلف به عمران و آبادانی اردبیل کمک می‌کند

اسکای نیوز

نخبگان

View more posts from this author