راه‌اندازی میثاق‎‌نامه کمپین ملی “نه به تصادفات جاده‌ای” یک تعهد اخلاقی است

راه‌اندازی میثاق‎‌نامه کمپین ملی “نه به تصادفات جاده‌ای” یک تعهد اخلاقی است
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: راه‌اندازی میثاق‎‌نامه کمپین ملی “نه به تصادفات جاده‌ای” تعهد اخلاقی است هر چند همه ما باید تصمیم بگیریم تا با رعایت قوانین و مقررات میزان حوادث جاده‌ای و تصادفات را به حداقل ممکن برسانیم.

راه‌اندازی میثاق‎‌نامه کمپین ملی “نه به تصادفات جاده‌ای” یک تعهد اخلاقی است

نماینده مردم آمل در مجلس گفت: راه‌اندازی میثاق‎‌نامه کمپین ملی “نه به تصادفات جاده‌ای” تعهد اخلاقی است هر چند همه ما باید تصمیم بگیریم تا با رعایت قوانین و مقررات میزان حوادث جاده‌ای و تصادفات را به حداقل ممکن برسانیم.
راه‌اندازی میثاق‎‌نامه کمپین ملی “نه به تصادفات جاده‌ای” یک تعهد اخلاقی است

روزنامه قانون

View more posts from this author