بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!

بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!
کنعانی زادگان ادعا کرده که عده ای او را کتک زده اند.

بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!

کنعانی زادگان ادعا کرده که عده ای او را کتک زده اند.
بازیکن استقلال تهدید به مرگ شد!

wolrd press news

View more posts from this author