تصویری از این روزهای اشکان دژاگه که پرسپولیسی ها دنبال شکارش هستند

تصویری از این روزهای اشکان دژاگه که پرسپولیسی ها دنبال شکارش هستند
اشکان بدون توجه به شایعات در اروپا تعطیلاتش را می گذارند.

تصویری از این روزهای اشکان دژاگه که پرسپولیسی ها دنبال شکارش هستند

اشکان بدون توجه به شایعات در اروپا تعطیلاتش را می گذارند.
تصویری از این روزهای اشکان دژاگه که پرسپولیسی ها دنبال شکارش هستند

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author