آغاز عملیات اجرایی طرح «حدنگاری» اراضی کشاورزی در عنبرآباد

آغاز عملیات اجرایی طرح «حدنگاری» اراضی کشاورزی در عنبرآباد
مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد گفت: عملیات اجرایی طرح حدنگاری «کاداستر» اراضی زراعی و باغی در این شهرستان آغاز شده است.

آغاز عملیات اجرایی طرح «حدنگاری» اراضی کشاورزی در عنبرآباد

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد گفت: عملیات اجرایی طرح حدنگاری «کاداستر» اراضی زراعی و باغی در این شهرستان آغاز شده است.
آغاز عملیات اجرایی طرح «حدنگاری» اراضی کشاورزی در عنبرآباد

ایرانی

View more posts from this author