آمادگی اردبیل برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ایران، روسیه و آذربایجان

آمادگی اردبیل برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ایران، روسیه و آذربایجان
به دنبال مطرح شدن راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ایران، روسیه و آذربایجان از سوی رئیس جمهور روسیه مسؤولان استان اردبیل اعلام آمادگی دارند تا در راه‌اندازی این منطقه آزاد مشترک ورود پیدا کنند.

آمادگی اردبیل برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ایران، روسیه و آذربایجان

به دنبال مطرح شدن راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ایران، روسیه و آذربایجان از سوی رئیس جمهور روسیه مسؤولان استان اردبیل اعلام آمادگی دارند تا در راه‌اندازی این منطقه آزاد مشترک ورود پیدا کنند.
آمادگی اردبیل برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ایران، روسیه و آذربایجان

View more posts from this author