اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌دهیم

اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌دهیم
فرماندار تبریز گفت: با تخلفات انتخاباتی به صورت قانونی برخورد می‌کنیم و اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نخواهیم داد.

اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌دهیم

فرماندار تبریز گفت: با تخلفات انتخاباتی به صورت قانونی برخورد می‌کنیم و اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نخواهیم داد.
اجازه تخریب و تعرض به حقوق شهروندان را در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌دهیم

خرید بک لینک

View more posts from this author