اشتغالزایی گروه صنعتی فولاد ارومیه برای 1000 نفر در آذربایجان غربی

اشتغالزایی گروه صنعتی فولاد ارومیه برای 1000 نفر در آذربایجان غربی
مدیرعامل گروه صنعتی فولاد ارومیه گفت: در صورت تأمین 150 میلیارد منابع مالی در گروه صنعتی فولاد ارومیه طی هشت ماه آینده، یک هزار نفر از مردم آذربایجان غربی در چهار شرکت گروه صنعتی فولاد ارومیه مشغول به کار می‌شوند.

اشتغالزایی گروه صنعتی فولاد ارومیه برای 1000 نفر در آذربایجان غربی

مدیرعامل گروه صنعتی فولاد ارومیه گفت: در صورت تأمین 150 میلیارد منابع مالی در گروه صنعتی فولاد ارومیه طی هشت ماه آینده، یک هزار نفر از مردم آذربایجان غربی در چهار شرکت گروه صنعتی فولاد ارومیه مشغول به کار می‌شوند.
اشتغالزایی گروه صنعتی فولاد ارومیه برای 1000 نفر در آذربایجان غربی

مجله اینترنتی

View more posts from this author