الکترونیک باید از بدنه دولت خارج شود

الکترونیک باید از بدنه دولت خارج شود
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: در منطقه جایگاه 14 را در حوزه دولت الکترونیک داریم که در چشم‌انداز باید خود را به جایگاه دوم برسانیم و راه آن خارج کردن الکترونیک از بدنه دولت است.

الکترونیک باید از بدنه دولت خارج شود

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: در منطقه جایگاه 14 را در حوزه دولت الکترونیک داریم که در چشم‌انداز باید خود را به جایگاه دوم برسانیم و راه آن خارج کردن الکترونیک از بدنه دولت است.
الکترونیک باید از بدنه دولت خارج شود

میهن دانلود

View more posts from this author